Məhsəti Gəncəvi adına
Elektron Kitabxana 
 
                                 Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer,  mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir.
Ona görə də kitabxanaya daimi hörmət xalqımızın mədəniyyətini nümayiş etdirən amillərdən biridir.
 
HEYDƏR ƏLİYEV
Məhsəti Gəncəvinin yaradıcılığının 900 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə əlaqədar Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin struktur bölmələrində 2013-ci il üçün keçirəcəyi tədbirlərin planı
 
 
1.Metodik vəsait”Azərbaycan intibahının parlaq nümayəndəsi” Metodika şöbəsi
2.Buklet"İncə qəlbli şairə” Metodika şöbəsi
3.Bibloqrafiq vəsait"Məhsəti poeziyası işığında”yanvarBiblioqrafiya şöbəsi
4.Kitab sərgisi"Məhsəti Gəncəvi yaradıcılığı - 900”il boyu bütün şöbə və filiallarda
5.Musiqili ədəbi-bədii gecə"Gəncəli qızın söz incisi” Oxu zalı
6."Çalayan nur çeşməsi”
7.Söhbət"Çalayan nur çeşməsi”
8.Qəzəl saatı”Rübailər müəllifi” 6 saylı filialda
9.Qəzəl gecəsi"Məhsəti Gəncəvinin lirikası”Uşaq şöbəsi
10.Mövzu gecəsi"Rübailər müəllifi ”21 sylı filial
11.Dəyirmi masa"Şərq intibahının görkəmli nümayəndəsi”2 saylı filial
12.Oxucu konfransı"Azərbaycan poeziyasının inkişafında tutduğu yer”15 saylı filial
14.Musiqili ədəbi-bədii gecə"Azərbaycan şairi Məhsəti Gəncəvinin lirikası”1 saylı filial
15.Sərgi"Azərbaycan şairi Məhsəti Gəncəviyaradıcılığı- 900”7 saylı filial
16.Ədəbi-bədii gecə"Yaddaşlardan silinməyən şairə”12 saylı filial
17.Şer gecəsi" Məhsəti Gəncəvi zirvəsi”.”11 saylı filial
18.Dəyirmi masa" Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi”19 Salı filial
19.Kitab xülasəsi"Məhsəti dünyasının sehri” 17 saylı filial
20.Oxucu konfransı"Məhsəti Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı”may9 saylı filial
21.Mövzu gecəsi" Məhsəti Gəncəvi - XII əsrin Azərbaycan şairəsi”4 saylı filial
22.Söhbət" XII əsrin böyük Azərbaycan şairəsi”22 saylı filial
23.Dəyirmi masa"Azərbaycan şairəsi Məhsəti Gəncəvi”15 saylı filial
24.Şer gecəsi" Zülfün camalına bir yaraşıqdır. Xərabət əhlinə nurdur, işıqdır. Ey Şərq günəşinin nuru, xoş gəldin! Gözəllər şahına qapı açıqdır. "24 saylı filial
26.Dəyirmi masa" Azərbaycan ədəbiyyatının asimanında öz yeri olan şairə”sentyabr13 saylı filial
27.Şer gecəsi"Klassik söz ustalarımız-Məhsəti Gəncəvi”9 saylı filial
28.Oxucu konfransı" Rübailəri dünyəviliyi, humanizmi, epikürizmi, nikbinliyi”noyabr21 saylı filial
29.Şer gecəsiTorpaq ələyinin mən aşiqiyəm, Dilim gəlmir açıb sirrimi deyəm. O, torpaq ələyib qızıl axtarır, Mən əlimdə qızıl onu gözlərəm.20 saylı filial
30.Qəzəl axşamıGülə mənzil olmuş yenə də çəmən, Köynəyi yırtılmış ta ətəyindən. Dedim: "Kim yırtmışdır səbir pərdəni?” Qalxıb səhər yeli söylədi ki: "Mən!”.25 saylı filial
31.Musiqili ədəbi bədii gecə"Aşiqanə şerin ,məhəbbət nəğmələrinin yaradıcısı Məhsəti”Musiqi not şöbəsi
32.Söhbət"Azərbaycan şairəsi-Məhsəti Gəncəvi”3 saylı filial
33.Söhbət"Məhəbbət nəğməkarı"12 saylı filial
34.Qəzəl gecəsiO təmiz gövhərli Məhsəti Dəbir Olmuşdu Səncərlə dil bir, könül bir. Camalı deyildi ay kimi parlaq, Qəlbən bağlanmışdı şah ona ancaq...8 saylı filial
35.Elektron məlumat bazası"Məhsəti Gəncəvinin rübailər gülüstanı”kitabxana
36.Mövzu gecəsi"Şair Məhsətinin öməz rübailəri” 9 saylı filial